Τελευταία Νέα :

14 Ιουλίου 2010

Πρόσληψη 300 ατόμων στην Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ανακοίνωσε η Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ. 
Οι θέσεις ανά ειδικότητα και ανά υπηρεσία έχουν ως εξής:
Ειδικότητα - Αριθμός ατόμων - Υπηρεσία - Έδρα Υπηρεσίας
Βοηθός δειγματολήπτη γάλακτος (ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ)12 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Παραλήπτη γάλακτος 6 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Παστεριωτή γάλακτος και τυρογάλακτος 6 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη γιαούρτης 9 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη Βουτύρου 3 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Τυροκόμου 10 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Αλατιστή τυριών 5 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη μυζήθρας 5 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός Εμφιαλωτή γάλακτος 6 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές Αυτομάτου συστήματος τυροκόμισης φέτας (PLC coagulator) 5 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές κλειστικών μηχ/των φέτας 10 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές μηχ/των περιποίησης δοχείων 12 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές μηχ/των πήξης Σκληρών τυριών 6 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές μηχανών κοπής & ζύγισης τυριών 12 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστές αυτομάτων συστημάτων συσκευασίας & υποσυσκευασίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων 18 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΠΕ Επιστήμονες Εργαστηρίου Βιομηχανίας Γάλακτος 5 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Γεωπόνοι Εργαστηρίου Βιομηχανίας Γάλακτος 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων Εργαστηρίου Βιομηχανίας Γάλακτος 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΠΕ Γεωπόνοι Παραγωγής Βιομηχανίας Γάλακτος 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΠΕ Κτηνίατροι 2 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος 16 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Οδηγοί (κάτοχοι διπλώματος Γ+Ε’ κατηγορίας) 12 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Οδηγοί (κάτοχοι διπλώματος Γ’ κατηγορίας) 15 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες τυροκόμισης 60 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Μηχανικός επιβλέπων την λειτουργία και χειρισμό ατμολεβήτων σε βιομηχανικές μονάδες (Αρχιθερμαστής) 2 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΠΕ Χημικός Μηχανικός Επίβλεψης λειτουργίας γραμμών παραγωγής γάλακτος 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Συντηρητής χειριστής γραμμής παστερίωσης και τυποποίησης γάλακτος (PHE, Separators, Bactofugers) 4 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Συντηρητής χειριστής Ηλεκτρικών πινάκων Μ.Τ. και μηχανών συσκευασίας τροφίμων σε αντίστοιχες βιομηχανικές μονάδες 3 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Συντηρητής χειριστής εμφιαλωτικών μηχανών και μηχανών βουτυροκόμισης 2 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Συντηρητής χειριστής αυτόματων συστημάτων χημικού καθαρισμού (CIP) βιομηχανικών μονάδων γάλακτος 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΤΕ Συντηρητής χειριστής αυτόματων ρομποτικών μηχανών, οργάνων ελέγχου (π.χ PID, SCADA, PLC) και διακρίβωσης οργάνων μέτρησης σε βιομηχανία τροφίμων 2 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΠΕ Συντηρητής χειριστής μονάδας Βιολογικού καθαρισμού τυροκομικών βιομηχανικών μονάδων 1 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Συντηρητής χειριστής ψυκτικών Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Αμμωνίας και συντήρησης – αναβάθμισης αυτόψυκτων δεξαμενών 6 Κεντρικό Κατάστημα Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος 3 Σταθμός Κατσίκας Ιωάννινα
ΔΕ Εργατοτεχνίτης/ τρια παραλαβής γάλακτος 1 Σταθμός Κατσίκας Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος 1 Σταθμός Παρακαλάμου Ιωάννινα
ΔΕ Εργατοτεχνίτης/ τρια παραλαβής γάλακτος 1 Σταθμός Παρακαλάμου Ιωάννινα
ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος 1 Σταθμός Ν. Σαμψούντας Πρέβεζα
ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες παραλαβής γάλακτος 7 Σταθμός Ν. Σαμψούντας Πρέβεζα
ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος 1 Σταθμός Κερασώνας Πρέβεζα 
ΔΕ Εργατοτεχνίτες/ τριες παραλαβής γάλακτος 2 Σταθμός Κερασώνας Πρέβεζα
Βοηθός παραλήπτη γάλακτος ΔΕ 4 Σταθμός Φιλοθέης Άρτα
ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες παραλαβής γάλακτος 7 Σταθμός Φιλοθέης Άρτα
ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος 3 Σταθμός Παραμυθιάς Θεσπρωτία
ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες παραλαβής γάλακτος 4 Σταθμός Παραμυθιάς Θεσπρωτία
ΔΕ Οδηγοί (κάτοχοι διπλώματος Γ΄ κατηγορίας) 4 Σταθμός Παραμυθιάς Θεσπρωτία
ΔΕ Συντηρητής χειριστής ψυκτικών Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Αμμωνίας και συντήρησης – αναβάθμισης αυτόψυκτων δεξαμενών 1 Σταθμός Παραμυθιάς Θεσπρωτία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΩΔΩΝΗ Α,Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ταγματάρχη Κωστάκη 1- Ελεούσα , Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Προσωπικού, υπόψιν κ. Βάρδα Ιφιγένειας (τηλ. επικοινωνίας: 26510-89716, 89773).
diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.