Τελευταία Νέα :

18 Νοεμβρίου 2010

Συμβάσεις για 4.220 θεραπευτές γιατρούς και 196 ελεγκτές στον Ο.Α.Ε.Ε.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις χιλιάδες διακόσιους είκοσι (4.220) θεραπευτές ιατρούς, εκατόν ενενήντα δύο (192) ελεγκτές ιατρούς και τέσσερις (4) ελεγκτές φαρμακοποιούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Συγκεριμένα:

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με θεραπευτές ιατρούς

Ο αριθμός ........ των προσώπων που μπορεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιους είκοσι (4.220) θεραπευτές γιατρούς ειδικοτήτων (παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, γυναικολόγου, ΩΡΛ, ορθοπεδικού, δερματολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου, πνευμονολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου, παθολόγου ή γιατρού γενικής ιατρικής, ή γιατρού άνευ ειδικότητας κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχουν γιατροί της ειδικότητας του παθολόγου ή γενικής ιατρικής) πανελλαδικά, ανάλογα με την κατά τόπο δύναμη των ασφαλισμένων.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των θεραπευτών γιατρών με σύμβαση μίσθωσης έργου του ΟΑΕΕ, είναι τα εξής:

α) Οι ανάγκες του Οργανισμού, ανάλογα με το μέγεθος του ασφαλιστικού πληθυσμού και τις ειδικότερες ανάγκες κάποιων περιοχών και συγκεκριμένα:
- για μέχρι χίλιους (1.000) άμεσα ασφαλισμένους ο ΟΑΕΕ θα συμβάλλεται με έναν (1) παθολόγο,
- για μέχρι πεντακόσια (500) τέκνα ασφαλισμένων θα συμβάλλεται με έναν (1) παιδίατρο,
- για μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) άμεσα ασφαλισμένους θα συμβάλλεται με ένα (1) γυναικολόγο και
- για μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσιους (2.500) άμεσα ασφαλισμένους θα συμβάλλεται με ένα (1) γιατρό ανά ειδικότητα καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ορθοπεδικού, δερματολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου, πνευμονολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου.

Σε περιοχές ή περιφερειακά τμήματα ή διευθύνσεις του ΟΑΕΕ που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς για συνεργασία με τον Οργανισμό, μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των γιατρών στα γειτονικά τμήματα ή διευθύνσεις του Οργανισμού.

β) Η θέση του ιατρείου και το ωράριο λειτουργίας του (πρωινό – απογευματινό).

γ) Κατά την επιλογή, προτεραιότητα έχουν οι γιατροί οι οποίοι:
- δεν έχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε νπδδ,
- εφόσον είχαν συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό κατά τα προηγούμενα έτη και είχαν προτιμηθεί από το μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων.

δ) Οι συμβαλλόμενοι γιατροί, δεν πρέπει:
- να είναι μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΕ και φαρμακεία, αυτοί, οι σύζυγοι και τα τέκνα τους.
- να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
- να έχουν έγγραφες παρατηρήσεις σε εκθέσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΟΑΕΕ ή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του δημοσίου.

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά ιατρεία τους, όπου δέχονται και την ιδιωτική τους πελατεία και δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.10035/14831/3048/15-11-2006 (ΦΕΚ 1794 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την παραπάνω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των εκατό τεσσάρων εκατομμυρίων (104.000.000,00) € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ των ετών 2010 και 2011 (ΚΑΕ: 067100).

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς και φαρμακοποιούς

Ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε εκατόν ενενήντα δύο (192) ελεγκτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και τέσσερις (4) ελεγκτές φαρμακοποιούς για τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Οι ανωτέρω ιατροί και φαρμακοποιοί θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής και φαρμακευτικής σχολής αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών από τον ΟΑΕΕ είναι τα εξής:

α) Κατά την επιλογή, προτεραιότητα έχουν οι ιατροί και φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν έχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε νπδδ.

β) Οι συμβαλλόμενοι ιατροί και φαρμακοποιοί δεν πρέπει:
- Να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια και φαρμακεία, συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΕ ή να είναι μέτοχοι στα ανωτέρω, αυτοί, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους.
- Να έχουν έγγραφες παρατηρήσεις σε εκθέσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του Οργανισμού ή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του δημοσίου.
- Να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογράφηση, δωροδοκία.
- Να έχουν απολυθεί από τον ΟΑΕΕ εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
- Να έχει καταγγελθεί η σύμβαση από τον ΟΑΕΕ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Οργανισμού ή από δικαστική απόφαση.

Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις ανωτέρω αναθέσεις θα ανέλθει στο ποσό των 2.785.536,00 € για τους εκατόν ενενήντα δύο (192) ελεγκτές γιατρούς και στο ποσό των 58.032,00 € για τους τέσσερις (4) ελεγκτές φαρμακοποιούς και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ των ετών 2010 – 2011 ( ΚΑΕ:0212). Οι όροι της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια παροχής του ανατιθέμενου έργου θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.