Τελευταία Νέα :

29 Νοεμβρίου 2010

Παράκαμψη του ΑΣΕΠ και ενοικίαση εργαζομένων προβλέπει η σύσταση της Invest in Greece

Προσλήψεις εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, μετατάξεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καθώς και ενοικίαση εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα προβλέπει το νομοσχέδιο "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Μέσω του νομοσχεδίου συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» η οποία και αποκτά το διακριτικό τίτλο «Invest in Greece S.A.» Στην εταιρεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο ...... προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της εταιρείας, με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994.

Η κάλυψη των άμεσων αναγκών της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» σε προσωπικό, για τις αρμοδιότητες που αφορούν σε στρατηγικές επενδύσεις, γίνεται κατά προτεραιότητα με μετάταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) , όπως ισχύει, και το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Τέλος, επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν από την υπηρεσίαου αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.


diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.