Τελευταία Νέα :

24 Ιουνίου 2011

Εξετάσεις ταλέντων κατ΄ εξαίρεση στις ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που δεν κατέρχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου, και είναι προικισμένοι στη Δραματική Τέχνη (Ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1158/81, για το σχολικό έτος 2011 - 2012.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10,
Πλάκα - Αθήνα την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2011 και από ώρα 10.00 π.μ.

Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2011, συνοδευόμενη απαραίτητα με τα εξής δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Εάν δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις, έχουν οι γεννηθέντες μέχρι 30.6.1994.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή με συστημένη επιστολή.
Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι:
α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής τους)
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων)
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά).

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.
Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει μονάδα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού χορηγεί βεβαίωση στους επιτυχόντες, με την οποία εγγράφονται σε οποιαδήποτε Σχολή επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© Copyright Αναγγελιοχώρος 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.